SWOT - stratégia vášho projektu ľahko a rýchlo

Stratégia vášho projektu ľahko a rýchlo

Analytická metóda, ktorá pomáha už šesťdesiat rokov, vám zjednoduší prípravu stratégie vášho nového projektu. Ide o tzv. SWOT analýzu. Kto ju vymyslel, a ako ju použiť tak, aby vám skutočne uľahčila rozhodovanie a plánovanie?

Za metódou SWOT stoja najbohatšie firmy USA

Albert Humphrey

Tím Stanfordskej univerzity sa v 60. rokoch 20. storočia pod vedením Alberta Humphreyho zaoberal projektom, ktorý mal odhaliť, kde úspešné americké firmy robia chybu vo svojom plánovaní. Projekt bol financovaný 500 najvýznamnejšími korporáciami USA, skupinou označovanou ako Fortune 500. Albert Humphrey mal za úlohu vytvoriť pre nich nový systém riadenia zmien. Vo svojej práci vymyslel novú tímovú techniku pre plánovanie, ktorú nazval SWOT analýzou. Tá je od tej doby často využívaná pri akomkoľvek plánovaní od stratégií podnikov po osobný rozvoj.

Kľúč k vašej stratégii nájdete v jednoduchej tabuľke

Hlavnou podstatou SWOT analýzy je pomenovať kľúčové vnútorné a vonkajšie faktory, ktoré pôsobia na váš projekt. Formulujte svoje zadanie pre SWOT analýzu formou otázky. Akú perspektívu má naše oddelenie v nasledujúcom roku? Ako sa bude dariť nášmu produktu v ďalšom polroku? Ako dosiahnem sebarealizáciu v práci, ktorá ma baví? Cieľom analýzy je obmeziť negatívne vplyvy, a naopak rozvíjať tie pozitívne.

Kľúč k tabuľke SWOT


SWOT sa zapisuje do jednoduchej tabuľky, ktorá znázorňuje prieniky všetkých faktorov a ich vzájomné súvislosti. Môžeme z nej potom vyčítať, aký vplyv majú na náš projekt interné faktory a aký tie externé. Faktory vnútorného prostredia môžete ovplyvniť. Medzi vonkajšie vplyvy patria naopak tie, ktoré ovplyvniť nemôžete. Písmena SWOT sú skratkou anglických slov pre pomenovanie jednotlivých faktorov.

S kávou a zákuskom, nad príkladom jednej SWOTky

Dajte si kávu a zákusok a premyslite stratégiu vášho podnikania.

Najvhodnejšie vyžitie má SWOT analýza pri premýšľaní nad stratégiou nového projektu. Poďme si ju ukázať na príklade projektu malej cukrárne.

 SWOT cukrárne   
SWOT cukrárne - zdroj informácií

Najvýznamnejšou silnou stránkou býva v podnikaní konkurenčná výhoda — teda v čom je podnikateľský zámer výnimočný. V tomto prípade to bude zameranie na ponuku zaujímavých druhov kávy. Naopak, medzi limitujúce slabé stránky môžu patriť nedostatočné priestory súčasnej cukrárne. Príležitosti sú práve tou medzerou na trhu, na ktorú svojím zámerom reagujeme. V tomto prípade rastúci záujem zákazníkov o kávu a jej nové druhy. Hrozbou je možnosť vzniku konkurencie v okolí.

Kľúč už máte, stačí otvoriť dvere

Vyplnenie tabuľky je však iba začiatok vašich úvah. Hľadajte vo svojej SWOTke takzvané kľúčové faktory úspechu. Cieľom je nájsť, ktorá slabá stránka je tá kľúčová. Keď ju odstránite, lepšie využijete príležitosti a zmiernite hrozby. Skúste prísť na to, čo je tou silnou stránkou, ktorá vám pomôže odolávať negatívnym vonkajším vplyvom a posunie vás dopredu? Iba vďaka kvalitnému vyhodnoteniu bude mať vaša SWOTka zmysel.

Plánujte projekty logicky. Vyskúšajte metódu Logického rámca.

Úskalím tímovej práce nad SWOT analýzou môže byť nesprávne pochopenie a priradenie vplyvov k jednotlivým faktorom. Dajte si pozor, či je nekvalitný personál skutočne hrozbou z vonkajšieho prostredia, alebo je to vnútorná slabá stránka firmy.

Metóda SWOT analýzy je veľmi vhodná pre tímovú prácu. Prínosom tímovej práce nad SWOTkou je nielen jej výsledok, ale tiež proces jej tvorby. Členovia tímu majú príležitosť podeliť sa o svoje postoje — čo považujú za silné a čo za slabé stránky. Uvedomiť si spoločne, ktoré faktory môžu, a ktoré nemôžu ovplyvniť.

Spracujte si so svojim tímom SWOT analýzu vášho projektu. Čas, ktorý analýze venujete, sa vám vráti v kvalitne a jednoducho spracovanej stratégii. Plánujte projekty s nami a využite k tomu našu aplikáciu Projektově.

Spolupráce
Magdaléna Sikorová
Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.