Na tejto stránke sa nachádza preklad originálnych obchodných podmienok dostupných na https://www.projektove.cz/obchodni-podminky.
 1. Úvodné ustanovenia

  1. Poskytovateľ

   1. Poskytovateľom systému Projektově (ďalej tiež len „Projektově“) je spoločnosť Projektově.CZ s.r.o., so sídlom Kukučínova 799/10, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ: 29460581, DIČ: CZ29460581, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostravě, oddiel C, vložka 55199.
  2. Systém Projektově

   1. Systém Projektově je ľahko ovladateľným nástrojom pre riadenie firmy, plánovánie a riadenie projektov, zakládánie projektov zo šablón a úkolovanie v rámci běžnej prevádzkovej agendy firiem.
   2. Projektově je poskytovaný formou „SaaS“, ide teda o software poskytovaný ako služba cez internet. Poskytovateľ zabezpečuje technické zázemie pre prevádzku open-source projektu Redmine uvoľneným pod licenciou GNU General Public License v2 (GPL) s rozšíreniami vydanými pod značkou Projektově. prípade systému Projektově tak nejde o štandardnýí predej software.
   3. Poskytovateľ umožňuje uživateľom využívať systém Projektově formou vzdialeného prístupu na server Poskytovateľa, na ktorom je systém Projektově umies
 2. Definícia pojmov

  1. Poskytovateľ – spoločnosť Projektově, bližšie špecifikovaná v čl. 1.1
  2. Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Poskytovateľom elektronicky uzatvorila zmluvu o užívaní skúšobnej verzie Projektově a/alebo zmluvu o užívaní systému Projektově
  3. Projektově – software poskytovaný ako služba, špecifikovaný v čl. 1.2
  4. Cenník – cenník služieb Poskytovateľa, jeho aktuálna verzia je dostupná na https://www.projektove.sk/cennik
  5. Balíček – rozsah a cena využitia systému Projektově, jednotlivé aktuálne typy balíčkov sú popísané v Cenníku
  6. Zmluva o užívaní skúšobnej verzie – Zmluva o bezplatnom užívaní skúšobnej verzie Projektově je uzatvorená v elektronickej podobe medzi Poskytovateľom a Užívateľom
  7. Zmluva – Zmluva o užívání systému Projektově uzatvorená elektronickej podobne medzi Poskytovateľom a Užívateľom
  8. Zmluvy – súhrnné označenie zahrňujúce Zmluvu o užívaní skúšobnej verzie Projektově a Zmluvy o uížvaní systému Projektově
  9. Strany – spoločné označenie pre zmluvné strany Zmlúv, tj. Poskytovateľa a Uživateľa
  10. Objednávka skúšobnej verzie - návrh na uzatvorenie Zmluvy o užívaní skúšobnej verzie urobený v elektronickej podobe zo strany Užívateľa
  11. Objednávka – návrh na uzatvorenie Zmluvy urobený v elektronickej podobe zo strany Užívateľa
  12. Podmienky – Obchodné podmienky užívania systému Projektově
  13. Účet služby Projektově – administrátorské rozhranie sprístupnené Užívateľovi, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o skúšobnej verzii, resp. Zmluva, prostredníctvom ktorej sa môže Užívateľ pirhlasovať k Projektově, ukladať zmeny kontaktných alebo fakturačných údajov, prístupových hesiel atď.
 3. Registrácia Užívateľa, správa Účtu služby Projektově

  1. Dôležitou podmienkou pre užívanie systému Projektově je registrácia Užívateľa, ktorú uskutoční na webovej stránke Poskytovateľa v rámci vyplňovania Objednávky skúšobnej verzie. Na základe registrácie môže následne Užívateľ pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Užívateľ je povinný pri vyplňovaní Objednávky skúšobnej verzie zadať tzv. povinné údaje, bez ktorých registrácia nemôže byť dokončená.
  2. V rámci registrácie pri akejkoľvek ďalšej komunikácii s Poskytovateľom je Užívateľ povinný vždy uvádzať správne a pravdivé údaje. Za týmto účelom sa Užívateľa ďalej zaväzuje v prípade zmeny svojich údajov vykonať ich aktualizáciu v Účte služby Projektově, a to neodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Údaje poskytnuté Uživateľom sú Poskytovateľom považované za správne. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Užívateľa uvedenej v tomto odstavci Podmienok je Poskytovateľ oprávnený zablokovať prístup k Účtu služby Projektově.
  3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zablokovať Účet služby Projektově rovnako v prípade pokusu Užívateľa o získanie neoprávneného prístupu k informáciám iných Užívateľov v v Projektově, či prípade pokusu o narušenie stability a chodu systému Projektově.
  4. Prístup k Účtu služby Projektově je zabezpečený prihlasovacími údajmi - uživateľským menom a heslom. Uživateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nutných k prístupu do jeho Účtu služby Projektově, najmä chrániť svoje prihlasovacie údaje proti ich strate či zneužití zo strany tretích osôb. V rpípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá Užívateľ za všetky škody, ktoré budú Poskytovateľovi, prípadne iným Užívateľom zneužitím jeho prihlasovacíh údajov spôsobené.
  5. Za účelom minimalizácie možného zneužitia prihlasovacích údajov využíva Poskytovateľ výhradne šifrované spojenie.
  6. Užívateľ berie na vedomie, že z dôvodu zabezpečenia čo najvyššej miery právnej istoty ako jeho samotného, tak tretích osôb, je Poskytovateľ oprávnený overiť novo zaregistrovaného Užívateľa, ktorý môže byť po zaregistrovaní a návrhu na uzatvorenie Zmluvy, resp. Zmluvy o využívaní skúšobnej verzie, kontaktovaný na ním uvedené údaje. Rovnako môže byť overovaná aktuálnosť kontaktných údajov existujúcich Užívateľov, prípadne autorizácia osoby jednajúcej za Užívateľa.
 4. Uzatvorenie Zmlúv k úžívaniu systému Projektově

  1. Uzatvorenie Zmluvy o užívaní skúšobnej verzie

   1. Zmluvu o užívání skúšobnej verzie uzatvárajú Užívateľ s Poskytovateľom elektronicky. Užívateľ sa zaregistruje prostredníctvom registračného formulára umiestneného na stránkach Poskytovateľa a následne odošle Objednávku skúšobnej verzie, čo má účinky odoslania návrhu na uzatvorenie Zmluvy o užívaní skúšobnej verzie.
   2. Zmluva je uzatvorená momentom, kedy Poskytovateľ aktivuje Užívateľovi prístup do Účtu služby Projektově a informuje o tom Užívateľa doručením potvrdenia o jeho sprístupnení, vrátane zaslania prístupového hesla na emailovú adresu Užívateľa. .
   3. Po vykonaní registrácie a odoslani Objednávky skúšobnej verzie a po akceptácii Objedávky skúšobnej verzie zo strany Poskytovateľa potvrdenej zaslaním emailu v zmysle predchádzajúcho odstavca Podmienok, získava Užívateľ prístup k skúšobnej verzii Projektově, ktorú je oprávnený využívať po dobu až 30 kalendárnych dní bezplatne. Behom tejto doby je Poskytovateľ pripravený poskytnúť Užívateľovi v prípade jeho záujmu zákaznícku podporu a konzultácie, a to formou komunikácie cez Live chat realizovaný na webových stránkach Poskytovateľa alebo kontaktovaním Poskytovateľa na e-mailovú adresu podpora@projektove.cz.
   4. Pred uplynutím doby 30 kalendárnych dní je Užívateľ upozornený emailovou správou na nutnosť objednania niektorého z Balíčkov služby Projektově, čo je podmienkou pre ďalšie využívanie Projektově, ak má o ne Užívateľ záujem. V prípadne ak sa Užívateľ rozhodne po uplynutí doby bezplatného využitia Projektově v jeho užívaní ďalej pokračovať, data Užívateľa vložené do Projektově zostanú zachované. V prípade, že sa Užívateľ po uplynutí doby bezplatného využitia Projektově nerozhodne pokračovať v jeho užívaní, budú po uplynutí desiatich(10) dní od skončenia doby bezplatného využitia Projektově všetky data Uživateľa vložené do Projektově nenávratne zmazané.
   5. Na základe písomnej dohody Strán, pričom postačuje forma emailu, môže byť doba 30 kalendárnych dní, behom ktorých je Užívateľ oprávnený užívať systém Projektově bezplatne, skrátená (prípadne tiež celkom vypustená). Zmluva tak môže byť uzatvorená aj pred jej uplynutím (prípadne pri dohodnutej absencii skúšobnej doby je možné rovno vykonať Objednávku) podľa štandardných podmienok uvedených ďalej v týchto Podmienkach.
  2. Uzatvorenie Zmluvy

   1. Objednávku zvoleného Balíčku vykoná Uživateľ v rámci svojho Účtu služby Projektově, odoslanie Objednávky má účinky návrhu na uzatvorenie Zmluvy.
   2. Zmluva je uzatvorená momentom akceptácie Objednávky zo strany Poskytovateľa, a to doručením emailu potvrdzujúceho uzatvorenie Zmluvy a možnosti využívať systém Projektově podľa parametrov zvoleného Balíčka.
  3. Společné ustanovenia

   1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o užívaní skúšobnej verzie a Zmluvy sú tieto Podmienky, upravujúce vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa týkajúceho sa užívania systému Projektově.
   2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo
    • a) kontaktovať pred aktiváciou prístupu do Účtu služby Projektově Užívateľa na ním zadané kontaktné údaje a overiť si informácie, ktoré Užívateľ uviedol v registračnom formulári a/alebo
    • b) odmietnúť uzatvorenie Zmluvy o užívaní skúšobnej verzie a/alebo Zmluvy a to aj bez udania dôvodu.
   3. Ak nie je v Zmluve o užívaní skúšobnej verzie a/alebo v Zmluve výslovne uvedené iné jednanie alebo platnosť niektorých ustanovení týchto Podmienok nie je Zmluvami vyššie uvedenými alebo iným výslovným dojednaním medzi Poskytovateľom a Užívateľom vylúčená alebo inak modifikovaná, platia pre vzájomné vzťahy Poskytovateľa a Užívateľa tieto Podmienky.
  4. Predmet Zmlúv

   1. Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v týchto Podmienkach a Zmluvách:
    • zriadiť Užívateľovi prístup k Projektově a umožniť mu Projektově užívať. V prípade Zmluvy o užívaní skúšobnej verzie sa jedná o užívanie Projektově počas vymedzenej doby bezplatne, v prípade Zmluvy o užívaní v rozsahu podľa Užívateľom zvoleného a uhradeného Balíčka ,
    • vykonávať po dobu trvania Zmlúv priebežnú správu Projektově (nahrávať aktualizácie, opravy funkcií a vylepšenia),
    • vykonávať po dobu trvania Zmlúv lokalizáciu prípadných prevázdzkových incidentov a ich riešenie a odstraňovanie,
    • poskytovať Užívateľovi zákaznícku podporu a konzultácie formou Live chatu dostupného na webových stránkach Poskytovateľa alebo cez e-mailovú adresu podpora@projektove.cz.
   2. Užívateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi dodohnutú súčinnosť. V prípade uzatvorenia Zmluvy je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu vo výške a za podmienok zodpovedajúcu jemu zvolenému Balíčku a týmto Podmienkam.
 5. Platobné a fakturačné podmienky

  1. Po uplynutí doby bezplatného využitia Projektově je Užívateľ povinný za ďalšie užívanie Projektově zaplatiť Poskytovateľovi cenu zvoleného Balíčka za podmienok ďalej uvedených. Užívateľ je oboznámený s tým, že povinnosť platiť za využívanie Projektově nie je viazaná na faktické využívanie Projektově zo strany Uživateľaľa v príslušnom predplatenom období.
  2. Na základe Objednávky a zvoleného spôsobu fakturácie (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) je Užívateľovi zaslaná na jeho emailovú adresu výzvy k platbe vo forme zálohovej faktúry (prípadne tiež ako “proforma faktúra”), so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia. Daňový doklad - faktúra je Užívateľovi následne zaslaná po zaplatení.
  3. Popis a cena jednotlivých Balíčkov sú uvedené v Cenníku dostupnom na https://www.projektove.sk/cennik
  4. Pokiaľ nie je výslovne dojednané inak, sú všetky ceny, príp. iné poplatky uvádzané v Zmluve a týchto Podmienkach uvedené bez DPH, ktorá je určovaná zvlášť vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.
  5. Užívateľ je povinný uhradiť cenu Balíčka pre zvolené časové obdobie riadne a včas bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Poskytovateľa uvedeného na proforma faktúre. Peňažný záväzok Užívateľa je splnený dňom pripísania platby na účet Poskytovateľa, nie dňom odoslania platby z účtu Užívateľa.
  6. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ zasiela zálohové faktúry za službu v elektronickej podobe so splatnosťou 14 dní od dňa odoslania.
  7. V prípade omeškania úhrady ceny alebo jej časti Užívateľom o viac ako desať (10) dní je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť prístup Užívateľa k Projektově až do doby uhradenia dlžnej čiastky, a to bez nároku Užívateľa na náhrady škôd vzniknutých v dôsledku takého jednania Poskytovateľa, ktoré nie je omeškaním Poskytovateľa a ktoré nie je možné považovať za prevádzkový incident. Nárok Poskytovateľa na cenu za uvedené obdobie a na úroky z omeškania nie je týmto dojednaním dotknutý.
  8. V prípade ak dôjde k pozastaveniu prístupu Užívateľa k Projektově v zmysle predchádzajúceho odstavca, je Poskytovateľ povinný do 48 hodín od momentu, kedy bola dlžná čiastka pripísaná na jeho účet, obnoviť Užívateľovi prístup k Projektově a všetky dohodnuté funkcie.
  9. V prípade, že dlžná čiastka nebude Užívateľom uhradená do tridsiatich (30) dní od splatnosti zálohovej faktúry, je Poskytovateľ oprávnený užívateľov Účet služby Projektově zmazať a to aj so všetkými dátami, ktoré naň Užívateľ uložil. Zmazaním Účtu služby Projektově nie je dotknutá povinnosť Užívateľa uhradiť Poskytovateľovi dlžný poplatok.
 6. Prevádzka a užívanie Projektově

  1. Podmienky prevádzky, dátový priestor

   1. Po uzatvorení Zmluvy o užívaní skúšobnej verzie, resp. Zmluvy, Poskytovateľ sprístupní Užívateľovi systém Projektově umiestnený na serveroch Poskytovateľa, prípadne v hostingovom centre.
   2. Užívateľ berie na vedomie, že podmienkou pre riadnu prevádzku Projektově je zabezpečenie internetového spojenia zo strany Užívateľa, umožňujúceho pripojenie na webové stránky Projektově. Nároky na minimálnu doporučenú konfiguráciu alebo internetové spojenie sa môžu zvyšovať v súvislosti s množstvom dátových tokov alebo vývojom technológií a všeobecného vzyšovania nárokov na kapacitu hardwaru a rýchlosť internetového pripojenia, s čím je Užívateľ uzrozumený.
   3. Poskytovateľ nezabezpečuje činnosti a služby, ktoré nie sú výslovne uvedené v Zmluve alebo Podmienkach, aj keď môžu byť podstatné pre riadnu funkčnosť Projektově (napr. internetové pripojenie, inštalácia bežných operačných systémov na lokálnych počítačoch, či serveroch Užívateľa a pod.).
   4. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Užívateľovi dostatočný dátový priestor pre účely uloženia dát prevádzkovaných v rámci Projektově, a to na serveroch Poskytovateľa, príp. v hostingovom centre. Cena za poskytnutie dátového priestoru je zahrnutá v cene podľa týchto Podmienok, v prípade vyšších nárokov na dátový priestor môže byť cena za dátový priestor účtovaná individuálne po dohode Užívateľa a Poskytovateľa.
   5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na krátkodobé obmedzenia dostupnosti systému Projektově z dôvodu upgrade a údržby systému.
  2. Zodpovednosť

   1. Užívateľ berie na vedomie, že systém Projektově je poskytovaný „tak, ako je“. Vzhľadom k použitiu open-source systému Poskytovateľ negarantuje plnú funkcionalitu systému. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov vo fungovaní Projektově sa však Poskytovateľ zaväzuje tieto nedostatky opraviť, a to vždy v čo najkratšom termíne.
   2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za súlad systému Projektově s platnými a účinnými právnymi predpismi, najmä čo sa týka dát uvedenýych či vygenerovaných v systéme Projektově.
   3. Poskytovanie systému Projektově je závislé taktiež na dostupnosti služieb tretích strán. Ak dôjde k výpadku systému Projektově z dôvodu nefunkčnosti služieb tretích strán, považuje sa táto situácia za vyššiu moc. Za tieto výpadky nie je v moci Poskytovateľa preberať zodpovednosť.
   4. Poskytovateľ nie je zodpovedný za žiadne špeciálne, nepriame, vedľajšie alebo následné škody, vrátane ale nielen stratených príjmov alebo ušlého zisku, poškodenie súkromia alebo mena, ktoré by vznikli užívaním a/alebo nedostupnosťou systému Projektově.
   5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nedostupnosťou Projektově alebo prevádzkovými incidentmi Projektově, ak toto bolo zapríčinené Užívateľom, tretími osobami alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú najmä
    • a) prevádzkovými incidentmi, ktoré boli spôsobené zmenami v systéme prostredia vykonané používateľom alebo treťou stranou,
    • b) vložením nesprávnych údajov do Projektově Užívateľom, chybným postupom Užívateľa pri vkladaní informácií alebo súborov do Projektově,
    • c) nesplnením minimálnych systémových či iných požiadaviek na prevádzku Projektově,
    • d) zavírením lokálnej siete Užívateľa alebo jeho počítačov počítačovými vírusmi (spyware, malware a i.), popr. útokom hackerov alebo iným obdobným externým útokom,
    • e) poškodením spôosobeným nesprávnou funkciou technického vybavenia, operačného systému alebo siete Užívateľa,
    • f) porušením právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúce sa k užívaniu Projektově zo strany Užívateľa,
    • g) preukázateľným únikom prístupových hesiel tretím osobám zapríčineným Užívateľom,
    • h) nedostupnosťou dát a pozastavením prístupu do Projektově v dôsledku omeškania Užívateľa s plnením finančných záväzkov, či v iných prípadoch dojednaných v týchto Podmienkach.
 7. Manipulácia s dátami, osobné údaje

  1. Dáta Užívateľa v systéme Projektově

   1. Poskytovateľ nerobí s dátami Užívateľa žiadne operácie, okrem ich uloženia na serveroch Poskytovateľa, poprípade v hostingovom centre, najmä do nich nezasahuje, nepozmeňuje, nesprístupňuje ani ich nepredáva tretím osobám (okrem ich sprístupnenia orgánom v súlade so zákonom), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
   2. Poskytovateľ aplikuje za účelom zabezpečenia dát Užívateľa proti ich neoprávnenému alebo náhodnému sprístupneniu primerané a vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré sú priebežne aktualizované.
   3. Na základe žiadosti Užívateľa môžu byť jeho dáta uložené v Projektově Poskytovateľom zo systému exportované a pripravené k stiahnutiu.
   4. V prípade, ak si Užívateľ neželá aby ním poskytnuté dáta boli v systéme Projektově ďalej uložené/zálohované, môžu byť tieto dáta na základe žiadosti Užívateľa zo systému Projektově kompletne odstránené.
   5. V Účte služby Projektově je možné v prípade záujmu Užívateľa zaškrtnúť možnosť zdieľania Užívateľských dát nachádzajúcich sa na Projektově. Zdieľanie dát napomáha a urýchľuje pomoc zo strany Poskytovateľa formou užívateľskej podpory on-line, prostredníctvom čoho dochádza k jednoduchšej interakcii Užívateľa so systémom Projektově a lepšiemu využitiu všetkých ponúkaných funkcií, predovšetkým v počiatočných fázach užívania systému. Zdieľanie dát môže byť Užívateľom kedykoľvek zrušené a to jednouchou formou prostredníctovm Účtu služby Projektově.
  2. Osobné údaje

   1. Poskytovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR"). Informácie o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa.
   2. Vzhľadom na skutočnosť, že Poskytovateľ poskytuje Používateľovi dátový priestor pre účely uloženia dát prostredníctvom Projektově.CZ, Užívateľ berie na vedomie, že vo vzťahu k osobným údajom, ktoré uloží na servery Poskytovateľa, vystupuje Užívateľ v pozícii správcu osobných údajov a Poskytovateľ v pozícii spracovateľa osobných údajov. Užívateľ je povinný s osobnými údajmi opísanými v predchádzajúcej vete tohto odseku nakladať v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, najmä však v súlade s GDPR.
   3. Zmluva o spracovaní osobných údajov

    Uzatvorením zmluvy o užívaní systéme Projektově.CZ dochádza tiež k uzavretiu zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR s nasledujúcim obsahom:

    Predmet spracovania: Predmetom spracovania sú osobné údaje, ktoré Užívateľ uloží na servery Poskytovateľa, príp. tiež v hostingovom centre, podľa pravidiel obsiahnutých v týchto Podmienkach.

    Doba spracovania: Poskytovateľ spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvy. Poskytovateľ po uplynutí lehoty 14 dní od ukončenia Zmluvy zmaže (odstráni) všetky dáta Užívateľa, ktoré ku dňu ukončenia sú uložené na serveroch Poskytovateľa (tiež v hostingových centrách) alebo iných nosičoch dát.

    Povaha a účel spracovania: Účelom spracovania je plnenie povinností podľa zmluvy, najmä poskytovanie dátového priestoru na účely uloženia dát užívateľa prostredníctvom Projektově.CZ.

    Typ spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, doplňujúce informácie 1, doplňujúce informácie 2 a nákladová hodinová sadzba užívateľov Projektově.CZ, ktoré Užívateľ v Projektově.CZ sám uvedie pri registrácii alebo pri správe užívateľov. Osobné údaje, ktoré sa týkajú trestných rozsudkov a trestných činov Poskytovateľ nespracováva. Poskytovateľ nespracováva žiadny osobný údaj osobitnej kategórie podľa čl. 9 GDPR okrem vyššie uvedených.

    Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané: Zamestnanci Užívateľa a ďalšie fyzické osoby, s ktorými je Používateľ v zmluvnom vzťahu.

    Povinnosti Poskytovateľa ako spracovateľa osobných údajov: Poskytovateľ sa zaväzuje:

    1. spracovávať osobné údaje len na základe doložených pokynov Užívateľa;
    2. zabezpečiť, aby sa poverení pracovníci Poskytovateľa, ktorí sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi, zaviazali k mlčanlivosti;
    3. vykonať primerané technické a organizačné zabezpečenie, aby zabezpečil úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku. Pri posudzovaní vhodnej úrovne zabezpečenia Poskytovateľ zohľadní najmä riziká, ktoré predstavuje spracovanie, najmä náhodné alebo nezákonné zničenie, strata, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim. Technické zabezpečenie dát je popísané v Pravidlách ochrany osobných údajov;
    4. zohľadniť povahu spracovania a byť Používateľovi pomáhať prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pri plnení povinnosti Užívateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutých osôb ustanovených v kapitole III GDPR (Práva dotknutej osoby);
    5. byť Používateľovi pomáhať pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa článku 32 až 36 GDPR (Zabezpečenie osobných údajov), a to pri zohľadnení povahy spracovaní informácií, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii;
    6. bez zbytočného odkladu ohlásiť Používateľovi prípady porušenia bezpečnosti osobných údajov
    7. poskytnúť Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené vyššie uvedené povinnosti a umožní Užívateľovi kontrolu dodržiavaní uvedených povinností. V prípade kontroly sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Používateľovi súčinnosť.

    Ďalší spracovatelia: Užívateľ dáva súhlas k tomu, aby Poskytovateľ zapojil do spracovania osobných údajov, ktoré Užívateľ uloží na servery Poskytovateľa, príp. tiež v hostingovom centre, ďalšie spracovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Používateľa, akékoľvek zmeny týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenie, a poskytnúť Používateľovi príležitosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Zoznam spracovateľov je uvedený v Pravidlách ochrany osobných údajov.

  3. Cookies, reklamné správy

   1. Užívateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ zhromažďoval a používal technikcé informácie o konfigurácii zhromaždenej v súvislosti s poskytovaním služieb podpory Projektově. Tieto informácie je oprávnený použiť výhradne k zlepšeniu systému Projektově alebo k poskytnutiu služieb customizace Projektově podľa požiadaviek Užívateľa. A nebude ich zverejňovať spôsobom, ktorý by mohol viesť k identifikácii Užívateľa tretími osobami.
   2. Poskytovateľ využíva súbory cookies, pričom konkrétne podmienky ich použitia sú uvedené v “Zásadách použitia súborov cookies” dostupných na https://www.projektove.cz/cookie-policy, pričom Užívateľ potvrdzuje, že sa s týmito zásadami zoznámil a súhlasí s nimi.
   3. Užívateľ môže zaškrtnutím políčka Informujte ma o novinkách súhlasiť súhlasít, aby mu boli zo strany Poskytovateľa zasielané obchodné správy na jeho emailovú adresu, uvedenú v Účte služby Projektově. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, či už pre jednotlivé druhy správ alebo pre všetky obchodné správy.
 8. Spôsoby ukončenia Zmluvy

  1. Spôsoby ukončenia Zmluvy

   1. Zmluva je uzatváraná na dobu neurčitú. Môže byť ukončená:
    • a) výpoveďou
    • b) odstúpením od Zmluvy.
   2. Zmluva môže byť taktiež ukončená pisomnou dohodou Strán, pričom postačuje forma emailu. V tomto prípade táto dohoda musí obsahovať taktiež podmienky ukončenia Zmluvy a vyrovnanie práv a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
  2. Výpoveď Zmluvy

   1. Obe Strany sú oprávnené Zmluvu ukončiť výpoveďou a to s výpovednou lehotou jedného (1) mesiaca. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej Strane. Výpoveď možno zaslať písomne vo forme dopisu na adresu druhej Strany alebo vo forme emailu z adresy, resp. na adresu uvedenú v Účte služby Projektově.
  3. Odstúpenie od Zmluvy

   1. Poskytovateľ aj Užívateľ sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy pre podstatné porušenie povinností druhou stranou, najmä:
    • a) pre omeškanie Uživateľa s úhradou ceny Balíčka alebo jeho časti dlhšie ako 14 dní;
    • b) pre neposkytnutie nutnej súčinnosti zo strany Užívateľa, ak toto neposkytnutie znemožňuje splnenie povinnosti Poskytovateľa podľa Zmluvy, popr. ohrozuje bezpečnosť prevádzky Projektově a ak na to Poskytovateľ Užívateľa písomne upozornil a poskytol mu primeranú lehotu k náprave;
    • c) Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite prerušiť poskytovanie/užívanie Projektově či odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia, najmä ale nie výlučne v prípadoch podozrenia na preťažovanie ľubovoľnej časti systému Projektově, narušenia bezpečnosti, narušenia behu systému, snahu o spetné inžinierstvo, získanie dát tretích osôb, alebo akékoľvek ohrozenie systému Projektově;
    • d) pre porušenie ktorejkoľvek časti Podmienok zo strany Užívateľa;
    • e) v prípade, že Účet Užívateľa zostane neaktívny po dobu 6 mesiacov.
   2. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť odoslané druhej zmluvnej strane písomne dopisom či emailom z adresy, resp. na adresu uvedenú v Účte služby Projektově a je účinné dňom odoslania, príp. neskorším dňom uvedeným v oznámení o odstúpení.
  4. Vysporiadanie Zmluvy

   1. V prípade zániku Zmluvy odstúpením či výpoveďou, nemá Užívateľ nárok na vrátenie peňažných prostriedkov za riadne poskytnuté plnenie zo strany Poskytovateľa.
   2. Čo sa týka vrátenia peňažných prostriedkov za obdobie, ktoré bolo Užívateľom predplatené a za ktoré Poskytovateľom nebude plnenie realizované, z dôvodu ukončenia Zmluvy, bude Užívateľovi vrátená pomerná časť tohto už uhradeného peňažného plnenia a to iba za celé nevyčerpané kalendárne mesiace, na ktoré bolo plnenie predplatené.
 9. Záverečné ustanovenia

  1. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli zo Zmlúv vrátane týchto Podmienok upravuje český právny poriadok, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vylúčením kolíznych noriem. Všetky spory, nezrovnalosti s nimi, podliehajú jurisdikcii súdov Českej republiky.
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Podmienky v primeranom rozsahu jednostranne meniť a to vrátane Cenníka. V prípade vykonania zmien je Poskytovateľ povinný oznámiť túto skutočnosť formou emailu na emailovú adresu Užívateľa a to minimálne 15 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti novej verzie Podmienok. Užívateľ je oprávený zmeny Podmienok odmietnúť a to zaslaním výpovede vo forme dopisu alebo emailu na adresu Poskytovateľa. Výpovedná lehota sa v tomto prípade dojednáva v dĺžke, ktorá zodpovedá počtu dní zostávajúcich do nadobudnutia účinnosti novej verzie Podmienok. Ak Užívateľ neodmietne spôsobom vyššie uvedeným zmeny Podmienok, vzťahy zo Zmlúv sa riadia novou verziou Podmienok v znení, v ktorom boli Užívateľovi oznámené.