Obchodné podmienky

Na tejto stránke sa nachádza preklad originálnych obchodných podmienok dostupných na https://www.projektove.cz/obchodni-podminky.
 1. Úvodné ustanovenia

  1. Poskytovateľ

   1. Poskytovateľom systému Projektově (ďalej tiež len „Projektově“) je spoločnosť Projektově s.r.o., so sídlom Kukučínova 799/10, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ: 29460581, DIČ: CZ29460581, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostravě, oddiel C, vložka 55199.
  2. Systém Projektově

   1. Systém Projektově je ľahko ovladateľným nástrojom pre riadenie firmy, plánovánie a riadenie projektov, zakládánie projektov zo šablón a úkolovanie v rámci běžnej prevádzkovej agendy firiem.
   2. Projektově je poskytovaný formou „SaaS“, ide teda o software poskytovaný ako služba cez internet. Poskytovateľ zabezpečuje technické zázemie pre prevádzku open-source projektu Redmine uvoľneným pod licenciou GNU General Public License v2 (GPL) s rozšíreniami vydanými pod značkou Projektově. V prípade systému Projektově tak nejde o štandardný predaj softwaru.
   3. Poskytovateľ umožňuje používateľom využívať systém Projektově formou vzdialeného prístupu na server Poskytovateľa, na ktorom je systém Projektově umiestnený.
 2. Definícia pojmov

  1. Poskytovateľ – spoločnosť Projektově, bližšie špecifikovaná v čl. 1.1
  2. Používateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá s Poskytovateľom elektronicky uzatvorila zmluvu o používaní skúšobnej verzie Projektově a/alebo zmluvu o používaní systému Projektově
  3. Projektově – software poskytovaný ako služba, špecifikovaný v čl. 1.2
  4. Cenník – cenník služieb Poskytovateľa, jeho aktuálna verzia je dostupná na https://www.projektove.sk/cennik
  5. Balíček – rozsah a cena využitia systému Projektově, jednotlivé aktuálne typy balíčkov sú popísané v Cenníku
  6. Zmluva o užívaní skúšobnej verzie – Zmluva o bezplatnom užívaní skúšobnej verzie Projektově je uzatvorená v elektronickej podobe medzi Poskytovateľom a Používateľom
  7. Zmluva – Zmluva o užívání systému Projektově uzatvorená elektronickej podobne medzi Poskytovateľom a Používateľom
  8. Zmluvy – súhrnné označenie zahrňujúce Zmluvu o užívaní skúšobnej verzie Projektově a Zmluvy o uížvaní systému Projektově
  9. Strany – spoločné označenie pre zmluvné strany Zmlúv, tj. Poskytovateľa a Používateľa
  10. Objednávka skúšobnej verzie - návrh na uzatvorenie Zmluvy o používaní skúšobnej verzie urobený v elektronickej podobe zo strany Používateľa
  11. Objednávka – návrh na uzatvorenie Zmluvy urobený v elektronickej podobe zo strany Používateľa
  12. Podmienky – Obchodné podmienky užívania systému Projektově
  13. Účet služby Projektově – administrátorské rozhranie sprístupnené Používateľovi, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o skúšobnej verzii, resp. Zmluva, prostredníctvom ktorej sa môže Používateľ prihlasovať k Projektově, ukladať zmeny kontaktných alebo fakturačných údajov, prístupových hesiel atď.
 3. Registrácia Používateľa, správa Účtu služby Projektově

  1. Dôležitou podmienkou pre používanie systému Projektově je registrácia Používateľa, ktorú uskutoční na webovej stránke Poskytovateľa v rámci vyplňovania Objednávky skúšobnej verzie. Na základe registrácie môže následne Používateľ pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Používateľ je povinný pri vyplňovaní Objednávky skúšobnej verzie zadať tzv. povinné údaje, bez ktorých registrácia nemôže byť dokončená.
  2. V rámci registrácie pri akejkoľvek ďalšej komunikácii s Poskytovateľom je Používateľ povinný vždy uvádzať správne a pravdivé údaje. Za týmto účelom sa Používateľ ďalej zaväzuje v prípade zmeny svojich údajov vykonať ich aktualizáciu v Účte služby Projektově, a to neodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Údaje poskytnuté Používateľom sú Poskytovateľom považované za správne. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Používateľa uvedenej v tomto odstavci Podmienok je Poskytovateľ oprávnený zablokovať prístup k Účtu služby Projektově.
  3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zablokovať Účet služby Projektově rovnako v prípade pokusu Používateľa o získanie neoprávneného prístupu k informáciám iných Používateľov v Projektově, či prípade pokusu o narušenie stability a chodu systému Projektově.
  4. Prístup k Účtu služby Projektově je zabezpečený prihlasovacími údajmi - uživateľským menom a heslom. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nutných k prístupu do jeho Účtu služby Projektově, najmä chrániť svoje prihlasovacie údaje proti ich strate či zneužití zo strany tretích osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá Používateľ za všetky škody, ktoré budú Poskytovateľovi, prípadne iným Používateľom zneužitím jeho prihlasovacíh údajov spôsobené.
  5. Za účelom minimalizácie možného zneužitia prihlasovacích údajov využíva Poskytovateľ výhradne šifrované spojenie.
  6. Používateľ berie na vedomie, že z dôvodu zabezpečenia čo najvyššej miery právnej istoty ako jeho samotného, tak tretích osôb, je Poskytovateľ oprávnený overiť novo zaregistrovaného Používateľa, ktorý môže byť po zaregistrovaní a návrhu na uzatvorenie Zmluvy, resp. Zmluvy o využívaní skúšobnej verzie, kontaktovaný na ním uvedené údaje. Rovnako môže byť overovaná aktuálnosť kontaktných údajov existujúcich Používateľov, prípadne autorizácia osoby jednajúcej za Používateľa.
 4. Uzatvorenie Zmlúv k používaniu systému Projektově

  1. Uzatvorenie Zmluvy o používaní skúšobnej verzie

   1. Zmluvu o používání skúšobnej verzie uzatvárajú Používateľ s Poskytovateľom elektronicky. Používateľ sa zaregistruje prostredníctvom registračného formulára umiestneného na stránkach Poskytovateľa a následne odošle Objednávku skúšobnej verzie, čo má účinky odoslania návrhu na uzatvorenie Zmluvy o používaní skúšobnej verzie.
   2. Zmluva je uzatvorená momentom, kedy Poskytovateľ aktivuje Používateľovi prístup do Účtu služby Projektově a informuje o tom Používateľa doručením potvrdenia o jeho sprístupnení, vrátane zaslania prístupového hesla na emailovú adresu Používateľa. .
   3. Po vykonaní registrácie a odoslani Objednávky skúšobnej verzie a po akceptácii Objedávky skúšobnej verzie zo strany Poskytovateľa potvrdenej zaslaním emailu v zmysle predchádzajúcho odstavca Podmienok, získava Používateľ prístup k skúšobnej verzii Projektově, ktorú je oprávnený využívať po dobu až 14 kalendárnych dní bezplatne. Počas tejto doby je Poskytovateľ pripravený poskytnúť Používateľovi v prípade jeho záujmu zákaznícku podporu a konzultácie, a to formou komunikácie cez Live chat realizovaný na webových stránkach Poskytovateľa alebo kontaktovaním Poskytovateľa na e-mailovú adresu podpora@projektove.cz.
   4. Pred uplynutím doby 14 kalendárnych dní je Používateľ upozornený emailovou správou na nutnosť objednania niektorého z Balíčkov služby Projektově, čo je podmienkou pre ďalšie využívanie Projektově, ak má o ne Používateľ záujem. V prípadne ak sa Používateľ rozhodne po uplynutí doby bezplatného využitia Projektově v jeho užívaní ďalej pokračovať, data Používateľa vložené do Projektově zostanú zachované. V prípade, že sa Používateľ po uplynutí doby bezplatného využitia Projektově nerozhodne pokračovať v jeho užívaní, budú po uplynutí desiatich(10) dní od skončenia doby bezplatného využitia Projektově všetky dáta Používateľa vložené do Projektově nenávratne zmazané.
   5. Na základe písomnej dohody Strán, pričom postačuje forma emailu, môže byť doba 14 kalendárnych dní, počas ktorých je Používateľ oprávnený používať systém Projektově bezplatne, skrátená (prípadne tiež celkom vypustená). Zmluva tak môže byť uzatvorená aj pred jej uplynutím (prípadne pri dohodnutej absencii skúšobnej doby je možné rovno vykonať Objednávku) podľa štandardných podmienok uvedených ďalej v týchto Podmienkach.
  2. Uzatvorenie Zmluvy

   1. Objednávku zvoleného Balíčku vykoná Používateľ v rámci svojho Účtu služby Projektově, odoslanie Objednávky má účinky návrhu na uzatvorenie Zmluvy.
   2. Zmluva je uzatvorená momentom akceptácie Objednávky zo strany Poskytovateľa, a to doručením emailu potvrdzujúceho uzatvorenie Zmluvy a možnosti využívať systém Projektově podľa parametrov zvoleného Balíčka.
  3. Společné ustanovenia

   1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o používaní skúšobnej verzie a Zmluvy sú tieto Podmienky, upravujúce vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Používateľa týkajúceho sa užívania systému Projektově.
   2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo
    • a) kontaktovať pred aktiváciou prístupu do Účtu služby Projektově Používateľa na ním zadané kontaktné údaje a overiť si informácie, ktoré Používateľ uviedol v registračnom formulári a/alebo
    • b) odmietnúť uzatvorenie Zmluvy o užívaní skúšobnej verzie a/alebo Zmluvy a to aj bez udania dôvodu.
   3. Ak nie je v Zmluve o používaní skúšobnej verzie a/alebo v Zmluve výslovne uvedené iné jednanie alebo platnosť niektorých ustanovení týchto Podmienok nie je Zmluvami vyššie uvedenými alebo iným výslovným dojednaním medzi Poskytovateľom a Používateľom vylúčená alebo inak modifikovaná, platia pre vzájomné vzťahy Poskytovateľa a Používateľa tieto Podmienky.
  4. Predmet Zmlúv

   1. Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v týchto Podmienkach a Zmluvách:
    • zriadiť Používateľovi prístup k Projektově a umožniť mu Projektově používať. V prípade Zmluvy o užívaní skúšobnej verzie sa jedná o používanie Projektově počas vymedzenej doby bezplatne, v prípade Zmluvy o užívaní v rozsahu podľa Používateľom zvoleného a uhradeného Balíčka ,
    • vykonávať po dobu trvania Zmlúv priebežnú správu Projektově (nahrávať aktualizácie, opravy funkcií a vylepšenia),
    • vykonávať po dobu trvania Zmlúv lokalizáciu prípadných prevázdzkových incidentov a ich riešenie a odstraňovanie,
    • poskytovať Používateľovi zákaznícku podporu a konzultácie formou Live chatu dostupného na webových stránkach Poskytovateľa alebo cez e-mailovú adresu podpora@projektove.cz.
   2. Používateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi dodohnutú súčinnosť. V prípade uzatvorenia Zmluvy je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu vo výške a za podmienok zodpovedajúcu jemu zvolenému Balíčku a týmto Podmienkam.
 5. Platobné a fakturačné podmienky

  1. Po uplynutí doby bezplatného využitia Projektově je Používateľ povinný za ďalšie používanie Projektově zaplatiť Poskytovateľovi cenu zvoleného Balíčka za podmienok ďalej uvedených. Používateľ je oboznámený s tým, že povinnosť platiť za využívanie Projektově nie je viazaná na faktické využívanie Projektově zo strany Uživateľaľa v príslušnom predplatenom období.
  2. Na základe Objednávky a zvoleného spôsobu fakturácie (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) je Používateľovi zaslaná na jeho emailovú adresu výzvy k platbe vo forme zálohovej faktúry (prípadne tiež ako “proforma faktúra”), so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia. Daňový doklad - faktúra je Používateľovi následne zaslaná po zaplatení.
  3. Popis a cena jednotlivých Balíčkov sú uvedené v Cenníku dostupnom na https://www.projektove.sk/cennik
  4. Pokiaľ nie je výslovne dojednané inak, sú všetky ceny, príp. iné poplatky uvádzané v Zmluve a týchto Podmienkach uvedené bez DPH, ktorá je určovaná zvlášť vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.
  5. Používateľ je povinný uhradiť cenu Balíčka pre zvolené časové obdobie riadne a včas bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Poskytovateľa uvedeného na proforma faktúre. Peňažný záväzok Používateľa je splnený dňom pripísania platby na účet Poskytovateľa, nie dňom odoslania platby z účtu Požívateľa.
  6. Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ zasiela zálohové faktúry za službu v elektronickej podobe so splatnosťou 14 dní od dňa odoslania.
  7. V prípade omeškania úhrady ceny alebo jej časti Používateľom o viac ako desať (10) dní je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť prístup Používateľa k Projektově až do doby uhradenia dlžnej čiastky, a to bez nároku Používateľa na náhrady škôd vzniknutých v dôsledku takého jednania Poskytovateľa, ktoré nie je omeškaním Poskytovateľa a ktoré nie je možné považovať za prevádzkový incident. Nárok Poskytovateľa na cenu za uvedené obdobie a na úroky z omeškania nie je týmto dojednaním dotknutý.
  8. V prípade, ak dôjde k pozastaveniu prístupu Používateľa k Projektově v zmysle predchádzajúceho odstavca, je Poskytovateľ povinný do 48 hodín od momentu, kedy bola dlžná čiastka pripísaná na jeho účet, obnoviť Používateľovi prístup k Projektově a všetky dohodnuté funkcie.
  9. V prípade, že dlžná čiastka nebude Používateľom uhradená do tridsiatich (30) dní od splatnosti zálohovej faktúry, je Poskytovateľ oprávnený Používateľov Účet služby Projektově zmazať a to aj so všetkými dátami, ktoré naň Používateľ uložil. Zmazaním Účtu služby Projektově nie je dotknutá povinnosť Používateľa uhradiť Poskytovateľovi dlžný poplatok.
 6. Prevádzka a používanie Projektově

  1. Podmienky prevádzky, dátový priestor

   1. Po uzatvorení Zmluvy o používaní skúšobnej verzie, resp. Zmluvy, Poskytovateľ sprístupní Používateľovi systém Projektově umiestnený na serveroch Poskytovateľa, prípadne v hostingovom centre.
   2. Používateľ berie na vedomie, že podmienkou pre riadnu prevádzku Projektově je zabezpečenie internetového spojenia zo strany Používateľa, umožňujúceho pripojenie na webové stránky Projektově. Nároky na minimálnu doporučenú konfiguráciu alebo internetové spojenie sa môžu zvyšovať v súvislosti s množstvom dátových tokov alebo vývojom technológií a všeobecného zvyšovania nárokov na kapacitu hardwaru a rýchlosť internetového pripojenia, s čím je Používateľ uzrozumený.
   3. Poskytovateľ nezabezpečuje činnosti a služby, ktoré nie sú výslovne uvedené v Zmluve alebo Podmienkach, aj keď môžu byť podstatné pre riadnu funkčnosť Projektově (napr. internetové pripojenie, inštalácia bežných operačných systémov na lokálnych počítačoch, či serveroch Používateľa a pod.).
   4. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Používateľovi dostatočný dátový priestor pre účely uloženia dát prevádzkovaných v rámci Projektově, a to na serveroch Poskytovateľa, príp. v hostingovom centre. Cena za poskytnutie dátového priestoru je zahrnutá v cene podľa týchto Podmienok, v prípade vyšších nárokov na dátový priestor môže byť cena za dátový priestor účtovaná individuálne po dohode Používateľa a Poskytovateľa.
   5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na krátkodobé obmedzenia dostupnosti systému Projektově z dôvodu upgrade a údržby systému.
  2. Zodpovednosť

   1. Používateľ berie na vedomie, že systém Projektově je poskytovaný „tak, ako je“. Vzhľadom k použitiu open-source systému Poskytovateľ negarantuje plnú funkcionalitu systému. V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov vo fungovaní Projektově sa však Poskytovateľ zaväzuje tieto nedostatky opraviť, a to vždy v čo najkratšom termíne.
   2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za súlad systému Projektově s platnými a účinnými právnymi predpismi, najmä čo sa týka dát uvedenýych či vygenerovaných v systéme Projektově.
   3. Poskytovanie systému Projektově je závislé taktiež na dostupnosti služieb tretích strán. Ak dôjde k výpadku systému Projektově z dôvodu nefunkčnosti služieb tretích strán, považuje sa táto situácia za vyššiu moc. Za tieto výpadky nie je v moci Poskytovateľa preberať zodpovednosť.
   4. Poskytovateľ nie je zodpovedný za žiadne špeciálne, nepriame, vedľajšie alebo následné škody, vrátane ale nielen stratených príjmov alebo ušlého zisku, poškodenie súkromia alebo mena, ktoré by vznikli užívaním a/alebo nedostupnosťou systému Projektově.
   5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nedostupnosťou Projektově alebo prevádzkovými incidentmi Projektově, ak toto bolo zapríčinené Používateľom, tretími osobami alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú najmä
    • a) prevádzkovými incidentmi, ktoré boli spôsobené zmenami v systéme prostredia vykonané Používateľom alebo treťou stranou,
    • b) vložením nesprávnych údajov do Projektově Používateľom, chybným postupom Používateľa pri vkladaní informácií alebo súborov do Projektově,
    • c) nesplnením minimálnych systémových či iných požiadaviek na prevádzku Projektově,
    • d) zavírením lokálnej siete Používateľa alebo jeho počítačov počítačovými vírusmi (spyware, malware a i.), popr. útokom hackerov alebo iným obdobným externým útokom,
    • e) poškodením spôsobeným nesprávnou funkciou technického vybavenia, operačného systému alebo siete Používateľa,
    • f) porušením právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúce sa k používaniu Projektově zo strany Používateľa,
    • g) preukázateľným únikom prístupových hesiel tretím osobám zapríčineným Používateľom,
    • h) nedostupnosťou dát a pozastavením prístupu do Projektově v dôsledku omeškania Používateľa s plnením finančných záväzkov, či v iných prípadoch dojednaných v týchto Podmienkach.
 7. Manipulácia s dátami, osobné údaje

  1. Dáta Používateľa v systéme Projektově

   1. Poskytovateľ nerobí s dátami Používateľa žiadne operácie, okrem ich uloženia na serveroch Poskytovateľa, poprípade v hostingovom centre, najmä do nich nezasahuje, nepozmeňuje, nesprístupňuje ani ich nepredáva tretím osobám (okrem ich sprístupnenia orgánom v súlade so zákonom), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
   2. Poskytovateľ aplikuje za účelom zabezpečenia dát Používateľa proti ich neoprávnenému alebo náhodnému sprístupneniu primerané a vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré sú priebežne aktualizované.
   3. Na základe žiadosti Používateľa môžu byť jeho dáta uložené v Projektově Poskytovateľom zo systému exportované a pripravené k stiahnutiu.
   4. V prípade, ak si Používateľ neželá aby ním poskytnuté dáta boli v systéme Projektově ďalej uložené/zálohované, môžu byť tieto dáta na základe žiadosti Používateľa zo systému Projektově kompletne odstránené.
   5. V Účte služby Projektově je možné v prípade záujmu Používateľa zaškrtnúť možnosť zdieľania Používateľských dát nachádzajúcich sa na Projektově. Zdieľanie dát napomáha a urýchľuje pomoc zo strany Poskytovateľa formou používateľskej podpory on-line, prostredníctvom čoho dochádza k jednoduchšej interakcii Používateľa so systémom Projektově a lepšiemu využitiu všetkých ponúkaných funkcií, predovšetkým v počiatočných fázach používania systému. Zdieľanie dát môže byť Používateľom kedykoľvek zrušené a to jednouchou formou prostredníctovm Účtu služby Projektově.
  2. Osobné údaje

   1. Poskytovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR"). Informácie o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa.
   2. Vzhľadom na skutočnosť, že Poskytovateľ poskytuje Používateľovi dátový priestor pre účely uloženia dát prostredníctvom Projektově, Používateľ berie na vedomie, že vo vzťahu k osobným údajom, ktoré uloží na servery Poskytovateľa, vystupuje Používateľ v pozícii správcu osobných údajov a Poskytovateľ v pozícii spracovateľa osobných údajov. Používateľ je povinný s osobnými údajmi opísanými v predchádzajúcej vete tohto odseku nakladať v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, najmä však v súlade s GDPR.
   3. Zmluva o spracovaní osobných údajov

    Uzatvorením zmluvy o užívaní systéme Projektově dochádza tiež k uzavretiu zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR s nasledujúcim obsahom:

    Predmet spracovania: Predmetom spracovania sú osobné údaje, ktoré Používateľ uloží na servery Poskytovateľa, príp. tiež v hostingovom centre, podľa pravidiel obsiahnutých v týchto Podmienkach.

    Doba spracovania: Poskytovateľ spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvy. Poskytovateľ po uplynutí lehoty 14 dní od ukončenia Zmluvy zmaže (odstráni) všetky dáta Používateľa, ktoré ku dňu ukončenia sú uložené na serveroch Poskytovateľa (tiež v hostingových centrách) alebo iných nosičoch dát.

    Povaha a účel spracovania: Účelom spracovania je plnenie povinností podľa zmluvy, najmä poskytovanie dátového priestoru na účely uloženia dát používateľa prostredníctvom Projektově.

    Typ spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, doplňujúce informácie 1, doplňujúce informácie 2 a nákladová hodinová sadzba používateľov Projektově, ktoré Používateľ v Projektově sám uvedie pri registrácii alebo pri správe používateľov. Osobné údaje, ktoré sa týkajú trestných rozsudkov a trestných činov Poskytovateľ nespracováva. Poskytovateľ nespracováva žiadny osobný údaj osobitnej kategórie podľa čl. 9 GDPR okrem vyššie uvedených.

    Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané: Zamestnanci Používateľa a ďalšie fyzické osoby, s ktorými je Používateľ v zmluvnom vzťahu.

    Povinnosti Poskytovateľa ako spracovateľa osobných údajov: Poskytovateľ sa zaväzuje:

    1. spracovávať osobné údaje len na základe doložených pokynov Používateľa;
    2. zabezpečiť, aby sa poverení pracovníci Poskytovateľa, ktorí sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi, zaviazali k mlčanlivosti;
    3. vykonať primerané technické a organizačné zabezpečenie, aby zabezpečil úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku. Pri posudzovaní vhodnej úrovne zabezpečenia Poskytovateľ zohľadní najmä riziká, ktoré predstavuje spracovanie, najmä náhodné alebo nezákonné zničenie, strata, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim. Technické zabezpečenie dát je popísané v Pravidlách ochrany osobných údajov;
    4. zohľadniť povahu spracovania a Používateľovi byť nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pri plnení povinnosti Používateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutých osôb ustanovených v kapitole III GDPR (Práva dotknutej osoby);
    5. byť Používateľovi pomáhať pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa článku 32 až 36 GDPR (Zabezpečenie osobných údajov), a to pri zohľadnení povahy spracovaní informácií, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii;
    6. bez zbytočného odkladu ohlásiť Používateľovi prípady porušenia bezpečnosti osobných údajov
    7. poskytnúť Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené vyššie uvedené povinnosti a umožní Používateľovi kontrolu dodržiavaní uvedených povinností. V prípade kontroly sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Používateľovi súčinnosť.

    Ďalší spracovatelia: Používateľ dáva súhlas k tomu, aby Poskytovateľ zapojil do spracovania osobných údajov, ktoré Používateľ uloží na servery Poskytovateľa, príp. tiež v hostingovom centre, ďalšie spracovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Používateľa, akékoľvek zmeny týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenie, a poskytnúť Používateľovi príležitosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Zoznam spracovateľov je uvedený v Pravidlách ochrany osobných údajov.

  3. Cookies, reklamné správy

   1. Používateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ zhromažďoval a používal technikcé informácie o konfigurácii zhromaždenej v súvislosti s poskytovaním služieb podpory Projektově. Tieto informácie je oprávnený použiť výhradne k zlepšeniu systému Projektově alebo k poskytnutiu služieb customizace Projektově podľa požiadaviek Používateľa. A nebude ich zverejňovať spôsobom, ktorý by mohol viesť k identifikácii Používateľa tretími osobami.
   2. Poskytovateľ využíva súbory cookies, pričom konkrétne podmienky ich použitia sú uvedené v “Zásadách použitia súborov cookies” dostupných na https://www.projektove.cz/cookie-policy, pričom Používateľ potvrdzuje, že sa s týmito zásadami zoznámil a súhlasí s nimi.
   3. Používateľ môže zaškrtnutím políčka Informujte ma o novinkách súhlasiť súhlasít, aby mu boli zo strany Poskytovateľa zasielané obchodné správy na jeho emailovú adresu, uvedenú v Účte služby Projektově. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, či už pre jednotlivé druhy správ alebo pre všetky obchodné správy.
 8. Spôsoby ukončenia Zmluvy

  1. Spôsoby ukončenia Zmluvy

   1. Zmluva je uzatváraná na dobu neurčitú. Môže byť ukončená:
    • a) výpoveďou
    • b) odstúpením od Zmluvy.
   2. Zmluva môže byť taktiež ukončená písomnou dohodou Strán, pričom postačuje forma emailu. V tomto prípade táto dohoda musí obsahovať taktiež podmienky ukončenia Zmluvy a vyrovnanie práv a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
  2. Výpoveď Zmluvy

   1. Obe Strany sú oprávnené Zmluvu ukončiť výpoveďou a to s výpovednou lehotou jedného (1) mesiaca. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej Strane. Výpoveď možno zaslať písomne vo forme dopisu na adresu druhej Strany alebo vo forme emailu z adresy, resp. na adresu uvedenú v Účte služby Projektově.
  3. Odstúpenie od Zmluvy

   1. Poskytovateľ aj Používateľ sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy pre podstatné porušenie povinností druhou stranou, najmä:
    • a) pre omeškanie Používateľa s úhradou ceny Balíčka alebo jeho časti dlhšie ako 14 dní;
    • b) pre neposkytnutie nutnej súčinnosti zo strany Používateľa, ak toto neposkytnutie znemožňuje splnenie povinnosti Poskytovateľa podľa Zmluvy, popr. ohrozuje bezpečnosť prevádzky Projektově a ak na to Poskytovateľ Používateľa písomne upozornil a poskytol mu primeranú lehotu k náprave;
    • c) Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite prerušiť poskytovanie/používanie Projektově či odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia, najmä, ale nie výlučne v prípadoch podozrenia na preťažovanie ľubovoľnej časti systému Projektově, narušenia bezpečnosti, narušenia behu systému, snahu o spätné inžinierstvo, získanie dát tretích osôb, alebo akékoľvek ohrozenie systému Projektově;
    • d) pre porušenie ktorejkoľvek časti Podmienok zo strany Používateľa;
    • e) v prípade, že Účet Používateľa zostane neaktívny po dobu 6 mesiacov.
   2. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť odoslané druhej zmluvnej strane písomne dopisom či emailom z adresy, resp. na adresu uvedenú v Účte služby Projektově a je účinné dňom odoslania, príp. neskorším dňom uvedeným v oznámení o odstúpení.
  4. Vysporiadanie Zmluvy

   1. V prípade zániku Zmluvy odstúpením či výpoveďou, nemá Používateľ nárok na vrátenie peňažných prostriedkov za riadne poskytnuté plnenie zo strany Poskytovateľa.
   2. Čo sa týka vrátenia peňažných prostriedkov za obdobie, ktoré bolo Používateľom predplatené a za ktoré Poskytovateľom nebude plnenie realizované, z dôvodu ukončenia Zmluvy, bude Používateľovi vrátená pomerná časť tohto už uhradeného peňažného plnenia a to iba za celé nevyčerpané kalendárne mesiace, na ktoré bolo plnenie predplatené.
 9. Záverečné ustanovenia

  1. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli zo Zmlúv vrátane týchto Podmienok upravuje český právny poriadok, najmä zákonom č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vylúčením kolíznych noriem. Všetky spory, nezrovnalosti s nimi, podliehajú jurisdikcii súdov Českej republiky.
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Podmienky v primeranom rozsahu jednostranne meniť a to vrátane Cenníka. V prípade vykonania zmien je Poskytovateľ povinný oznámiť túto skutočnosť formou emailu na emailovú adresu Používateľa a to minimálne 15 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti novej verzie Podmienok. Používateľ je oprávený zmeny Podmienok odmietnúť a to zaslaním výpovede vo forme dopisu alebo emailu na adresu Poskytovateľa. Výpovedná lehota sa v tomto prípade dojednáva v dĺžke, ktorá zodpovedá počtu dní zostávajúcich do nadobudnutia účinnosti novej verzie Podmienok. Ak Používateľ neodmietne spôsobom vyššie uvedeným zmeny Podmienok, vzťahy zo Zmlúv sa riadia novou verziou Podmienok v znení, v ktorom boli Používateľovi oznámené.


Header Projektově
Vyskúšajte Projektově na 14 dní zadarmo
Nie je potrebná žiadna inštalácia. Systém Vám okamžite pošle prihlasovacie meno a heslo na váš e-mail.